Auto kasko

Auto kasko osiguranje omogućava da, pod povoljnim uslovima, osigurate vaše motorno vozilo od rizika oštećenja ili uništenja.

Predmet osiguranja

1) Predmet osiguranja su sve vrste motornih, priključnih i šinskih vozila kao i motocikli sa pomoćnim motorom (u nastavku: vozila) i njihovi sastavni delovi koji su ugrađeni ili pričvršćeni u/na vozilu.
2) Sastavnim delovima vozila smatraju se: fabrički ugrađena oprema, sistem ili samostalna tehnička jedinica koji su sastavni deo određene vrste, tipa i modela vozila navedenog u ugovoru o osiguranju, kao i zakonski propisana oprema.
3) Ukoliko se posebno ugovori, predmet osiguranja može biti i naknadno naručena i ugrađena ili pričvršćena oprema, sistem ili samostalna tehnička jedinica konstrukcijski namenjena za upotrebu u vozilu i van njega, koja nije obuhvaćena ponudom proizvođača vozila i nije bila fabrički ugrađena ili pričvršćena u/na vozilu.
4) Delovi vozila koji su odvojeni od vozila nisu predmet osiguranja, osim ako drugačije nije ugovoreno.

U okviru novog auto kasko osiguranja nudimo Vam pakete:
1. Super potpuni kasko
2. Potpuni kasko
3. Mini kasko

 

Paketi Super potpuni kasko i Potpuni kasko obuhvataju rizik provalne krađe, razbojništva i razbojničke krađe.

 

Kod Super potpunog kasko paketa osiguranja uključeni su sledeći rizici:
– Oštećenje/uništenje od glodara, divljih i domaćih životinja
– Lom/oštećenje standardno ugrađenog stakla ne uključujući panoramska krovna stakla
– Lom/oštećenje ugrađenih spoljnih svetlećih tela i ogledala
– Potapanje vozila tokom prevoza trajektom
– Klizanje tla i odron zemljišta

 

U ovom proizvodu predviđeni su sledeći popusti:
– Popust za zaključenje bilo kog paketa kasko osiguranja za slučaj da je za osigurano vozilo zaključena i polisa od autoodgovornosti kod Sava osiguranja
– Popust osiguraniku za slučaj da ima najmanje tri zaključene polise kod Sava osiguranja
– Popust za slučaj da vozilom upravlja samo jedan vozač
– Popust ako se izbor izvođača i načina popravke prepusti osiguravaču
– Popust za ugradnju neoriginalnih ili polovnih delova prilikom popravke vozila
– Popust za vozila koja prelaze do 10.000km godišnje
– Popust za osiguranje svih vozila iz osiguranikovog domaćinstva (najmanje dva)
– Popust za osiguranje putničkog vozila novonabavne vrednosti do 25.000EUR
– Popust za starost vozila

Ugovaračima osiguranja u okviru navedenih paketa se nudi mogućnost zaključenja osiguranja:
* bez učešća u šteti
* sa fiksnim učešćem u šteti (100, 200, 400, 800 EUR)
* sa procentualnim učešćem u šteti (10% i min. 100EUR, 15% i min. 150EUR, 20% i min. 200EUR)
* u procentu od novonabavne vrednosti vozila (1, 2, 4 ili 8%)

Rizici / paketi rizika Super
kasko
Potpuni kasko Mini kasko
Saobraćajna nezgoda Da Da Da
Pad ili udar nekog predmeta uključujući i pad snega i ledenica Da Da Ne
Pad vazdušnih letelica Da Da Da
Štete od glodara, divljih ili domaćih životinja Da Ne Ne
Lom ili oštećenje standardno ugrađenog stakla na osiguranom vozilu Da Da  Ne
Lom ili oštećenje ugrađenih spoljnih svetlećih tela i ogledala na osiguranom vozilu Da Ne Ne
Potapanje vozila kod prevoza trajektom Da Ne Ne
Štete na osiguranom vozilu prouzrokovane pri sprečavanju veće štete na predmetima odnosno pomaganju povređenim licima (postupanje u krajnjoj nuždi) Da Da Ne
Požar Da Da Da
Udar groma Da Da Da
Iznenadno spoljnje toplotno ili hemijsko dejstvo na osigurano vozilo Da Da Ne
Eksplozija Da Da Da
Oluja Da Da Da
Grad (tuča) Da Da Da
Klizanja tla i odron zemljišta Da Ne Ne
Snežna lavina Da Da Ne
Poplava, bujica ili visoka voda Da Da Ne
Vandalizam Da Da Da
Manifestacije i demonstracije Da Da Da
Provalna krađa, razbojništvo i razbojnička krađa Da Da Ne